Aufruf-Statistik für vcvps690.vcdns.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2009
Erstellt am 04-Sep-2009 06:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für September 2009
Summe Anfragen 1135
Summe Dateien 1052
Summe Seiten 1063
Summe Besuche 53
Total kB Files 921
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 34
Summe unterschiedlicher URLs 24
Summe unterschiedlicher Verweise 10
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 18
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 11 32
Anfragen pro Tag 283 366
Dateien pro Tag 263 328
Seiten pro Tag 265 334
Besuche pro Tag 13 25
kB Files per Day 230 434
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1052
Code 304 - Seite nicht geändert 16
Code 400 - Ungültige Anfrage 23
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 42

Tages-Statistik im Monat September 2009

Tages-Statistik im Monat September 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 348 30,66% 328 31,18% 325 30,57% 25 47,17% 13 38,24% 434 47,14% 0 0,00% 0 0,00%
2 336 29,60% 312 29,66% 319 30,01% 18 33,96% 15 44,12% 197 21,38% 0 0,00% 0 0,00%
3 366 32,25% 327 31,08% 334 31,42% 12 22,64% 15 44,12% 258 28,01% 0 0,00% 0 0,00%
4 85 7,49% 85 8,08% 85 8,00% 1 1,89% 1 2,94% 32 3,47% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat September 2009

Stunden-Statistik im Monat September 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 14 56 4,93% 13 54 5,13% 13 54 5,08% 8 30 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 12 49 4,32% 12 49 4,66% 12 49 4,61% 5 18 2,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 14 56 4,93% 13 55 5,23% 13 55 5,17% 5 21 2,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 14 57 5,02% 13 52 4,94% 13 54 5,08% 5 21 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 13 52 4,58% 13 52 4,94% 13 52 4,89% 5 20 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 12 51 4,49% 12 49 4,66% 12 49 4,61% 5 19 2,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 11 46 4,05% 11 45 4,28% 11 45 4,23% 4 18 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 41 3,61% 9 37 3,52% 9 39 3,67% 4 15 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 13 54 4,76% 11 46 4,37% 11 45 4,23% 24 97 10,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15 62 5,46% 12 51 4,85% 11 46 4,33% 69 275 29,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 10 42 3,70% 9 39 3,71% 10 40 3,76% 4 16 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 13 54 4,76% 11 46 4,37% 11 45 4,23% 24 96 10,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11 45 3,96% 10 42 3,99% 10 43 4,05% 4 16 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 43 3,79% 10 40 3,80% 10 40 3,76% 9 36 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 10 43 3,79% 10 41 3,90% 10 41 3,86% 4 16 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9 38 3,35% 9 37 3,52% 9 37 3,48% 4 14 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 10 42 3,70% 10 40 3,80% 10 41 3,86% 4 17 1,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12 50 4,41% 10 40 3,80% 12 49 4,61% 4 17 1,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 39 3,44% 9 37 3,52% 9 37 3,48% 4 15 1,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 12 49 4,32% 11 45 4,28% 10 42 3,95% 10 39 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 10 43 3,79% 9 39 3,71% 10 40 3,76% 9 38 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10 41 3,61% 9 39 3,71% 9 39 3,67% 4 15 1,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 37 3,26% 9 37 3,52% 9 37 3,48% 3 14 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 11 45 3,96% 10 40 3,80% 11 44 4,14% 9 37 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 17 von 24 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1008 88,81% 379 41,11% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19 1,67% 224 24,36% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/cgi-bin/gnudip.cgi
3 7 0,62% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/IPdetect.class
4 3 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_200907.html
5 3 0,26% 61 6,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_200908.html
6 2 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% *
7 2 0,18% 2 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/auto/io/
8 2 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_200906.html
9 2 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/url_200808.html
10 1 0,09% 2 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/UNIX/gdipc/bin/
11 1 0,09% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/UNIX/gdipc/lib/Digest/Perl/
12 1 0,09% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/File/Spec/
13 1 0,09% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/Win32/
14 1 0,09% 3 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/help.html
15 1 0,09% 11 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
16 1 0,09% 10 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_200908.html
17 1 0,09% 162 17,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200908.html

Top 10 von 24 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1008 88,81% 379 41,11% 0 0,00% 0 0,00% /
2 19 1,67% 224 24,36% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/cgi-bin/gnudip.cgi
3 1 0,09% 162 17,58% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200908.html
4 3 0,26% 61 6,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/site_200908.html
5 1 0,09% 11 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 1 0,09% 10 1,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/agent_200908.html
7 1 0,09% 3 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/help.html
8 2 0,18% 2 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/auto/io/
9 1 0,09% 2 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/UNIX/gdipc/bin/
10 1 0,09% 1 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/File/Spec/

Top 10 von 14 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1008 88,81% 28 56,00% /
2 19 1,67% 3 6,00% /gnudip/cgi-bin/gnudip.cgi
3 3 0,26% 3 6,00% /webalizer/agent_200907.html
4 3 0,26% 3 6,00% /webalizer/site_200908.html
5 2 0,18% 2 4,00% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/auto/io/
6 2 0,18% 2 4,00% /webalizer/agent_200906.html
7 2 0,18% 2 4,00% /webalizer/url_200808.html
8 2 0,18% 1 2,00% *
9 1 0,09% 1 2,00% /gnudip/html/client/UNIX/gdipc/bin/
10 1 0,09% 1 2,00% /gnudip/html/client/UNIX/gdipc/lib/Digest/Perl/

Top 10 von 10 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1008 88,81% 18 52,94% /
2 19 1,67% 3 8,82% /gnudip/cgi-bin/gnudip.cgi
3 3 0,26% 3 8,82% /webalizer/agent_200907.html
4 2 0,18% 2 5,88% /gnudip/html/client/Windows_standalone/gdipc/lib/auto/io/
5 3 0,26% 2 5,88% /webalizer/site_200908.html
6 2 0,18% 2 5,88% /webalizer/url_200808.html
7 2 0,18% 1 2,94% *
8 1 0,09% 1 2,94% /gnudip/html/client/UNIX/gdipc/lib/Digest/Perl/
9 1 0,09% 1 2,94% /gnudip/html/help.html
10 1 0,09% 1 2,94% /webalizer/

Top 30 von 34 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 980 86,34% 980 93,16% 368 40,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% m10.vpsadmin.de
2 20 1,76% 11 1,05% 119 12,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 5,66% p54aa2625.dip0.t-ipconnect.de
3 20 1,76% 10 0,95% 89 9,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% p54aa28b0.dip0.t-ipconnect.de
4 18 1,59% 18 1,71% 7 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 18 33,96% sd-8098.dedibox.fr
5 17 1,50% 6 0,57% 74 7,99% 0 0,00% 0 0,00% 11 20,75% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
6 10 0,88% 7 0,67% 27 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,77% p4fd64fa1.dip.t-dialin.net
7 10 0,88% 5 0,48% 44 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% p54aa2873.dip0.t-ipconnect.de
8 9 0,79% 0 0,00% 3 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% pc227199.static.is.airbites.ro
9 7 0,62% 4 0,38% 6 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 7,55% crawl-66-249-71-180.googlebot.com
10 5 0,44% 4 0,38% 172 18,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% mail.sitec-technologies.com
11 4 0,35% 0 0,00% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,77% crawl-66-249-71-233.googlebot.com
12 4 0,35% 0 0,00% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% doki.obudairendelok.hu
13 4 0,35% 0 0,00% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% li30-126.members.linode.com
14 3 0,26% 0 0,00% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% shw002.scarlet.be
15 2 0,18% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% costxpert.eu
16 2 0,18% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% eudtv.eu
17 2 0,18% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% s174.silver.fastwebserver.de
18 2 0,18% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% vcvps690.vcdns.de
19 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.207.168.66
20 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200084.vs.webtropia.com
21 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.80.216.124
22 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% a2.32.be.static.xlhost.com
23 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% cable.36db.com
24 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% e8.da.33.static.xlhost.com
25 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% hosting.bluevision.pt
26 1 0,09% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% indesit.netcraft.com
27 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% m067.magenta.fastwebserver.de
28 1 0,09% 0 0,00% 0 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% ns363403.ovh.net
29 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% s15349170.onlinehome-server.com
30 1 0,09% 1 0,10% 0 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% static-208-80-195-33.as13448.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 34 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 980 86,34% 980 93,16% 368 40,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% m10.vpsadmin.de
2 5 0,44% 4 0,38% 172 18,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% mail.sitec-technologies.com
3 20 1,76% 11 1,05% 119 12,94% 0 0,00% 0 0,00% 3 5,66% p54aa2625.dip0.t-ipconnect.de
4 20 1,76% 10 0,95% 89 9,65% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% p54aa28b0.dip0.t-ipconnect.de
5 17 1,50% 6 0,57% 74 7,99% 0 0,00% 0 0,00% 11 20,75% crawl-66-249-71-102.googlebot.com
6 10 0,88% 5 0,48% 44 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% p54aa2873.dip0.t-ipconnect.de
7 10 0,88% 7 0,67% 27 2,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 3,77% p4fd64fa1.dip.t-dialin.net
8 18 1,59% 18 1,71% 7 0,73% 0 0,00% 0 0,00% 18 33,96% sd-8098.dedibox.fr
9 7 0,62% 4 0,38% 6 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 4 7,55% crawl-66-249-71-180.googlebot.com
10 9 0,79% 0 0,00% 3 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,89% pc227199.static.is.airbites.ro

Top 10 von 10 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1082 95,33% - (Direct Request)
2 18 1,59% musicdb.laadhari.com/Shaggy/Angel/96890-lyrics.html
3 16 1,41% dyntsf.de/gnudip/cgi-bin/gnudip.cgi
4 7 0,62% dyntsf.de/
5 5 0,44% www.dyntsf.de/
6 3 0,26% ns1.dyntsf.de/webalizer/usage_200908.html
7 1 0,09% dyntsf.de/gnudip/html/help.html
8 1 0,09% dyntsf.de/webalizer/index.html
9 1 0,09% www.google.de/search
10 1 0,09% www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 18 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 980 86,34% check_http/1.81 (nagios-plugins 1.4)
2 26 2,29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 23 2,03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
4 21 1,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120122 Firefox/3.0.5 (.NET CLR 3.5.30729)
5 9 0,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 9 0,79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
7 5 0,44% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.6.0_15
8 5 0,44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Thunderslug/3.0.11 (Firefox/3.0.11)
9 2 0,18% Apache/2.2.9 (Debian) PHP/4.4.4-9+lenny1 (internal dummy connection)
10 2 0,18% Googlebot-Image/1.0
11 1 0,09% Mozilla/4.0 (Windows Vista 6.0) Java/1.6.0_15
12 1 0,09% Mozilla/4.0 (Windows XP 5.1) Java/1.6.0_16
13 1 0,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 6.12)
14 1 0,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ESB{FB7EFC33-D7A4-4015-9D36-E32B8D041E2E}; .NET CLR 1.1.4322)
15 1 0,09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; {E25D954E-3C3B-4F3B-86EA-A7FF9D28C24F}; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.43
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Location for September 2009

Top 9 von 9 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1037 91,37% 1009 95,91% 623 67,60% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 47 4,14% 18 1,71% 257 27,90% 0 0,00% 0 0,00% Firmen (COM)
3 18 1,59% 18 1,71% 7 0,73% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
4 11 0,97% 7 0,67% 28 3,00% 0 0,00% 0 0,00% Netzwerke (NET)
5 9 0,79% 0 0,00% 3 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Rumaenien
6 4 0,35% 0 0,00% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
7 4 0,35% 0 0,00% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
8 4 0,35% 0 0,00% 1 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Ungarn
9 1 0,09% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01